Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim

Praca w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim.

 

 

7. Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt, ogłoszenie o naborze nr 40296 z dnia 03 stycznia 2019 r.

Informacja o wyniku naboru.


6. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2018, poz.1557 ) ogłasza nabór na prace zlecone: lekarz weterynarii, technik weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2019 w ramach wyznaczenia.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Wniosek.

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie zleceniobiorcy

Załącznik Nr 3- Oświadczenie o niezatrudnieniu w IW

Załącznik Nr 4- Oświadczenie

Załącznik Nr 5- Oświadczenie


5. Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności - Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, ogłoszenie o naborze nr 35176 z dnia 02 października 2018 r.

Informacja o wyniku naboru.


 4. Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności - Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, ogłoszenie o naborze nr 33766 z dnia 11 września 2018 r.

Informacja o wyniku naboru.


3. Inspektor weterynaryjny do spraw  bezpieczeństwa żywności - Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, ogłoszenie o naborze nr 32506 z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Informacja o wyniku naboru.


2. Inspektor weterynaryjny d/s zdrowia i ochrony zwierząt - ogłoszenie o naborze nr 31196 z dnia 26 lipca 2018 r.

Informacja o wyniku naboru.


1. Starszy inspektor weterynaryjny d/s zdrowia i ochrony zwierząt -ogloszenie o naborze nr 30389 z dnia 11 lipca 2018 r.

Informacja o wyniku naboru.


Ogłoszenia archiwalne.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2016 poz.1077 z późn. zm.) ogłasza nabór na prace zlecone:
lekarz weterynarii, technik weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2018 w ramach wyznaczenia.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Wniosek.

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie zleceniobiorcy

Załącznik Nr 3- Oświadczenie o niezatrudnieniu w IW

Załącznik Nr 4- Oświadczenie

Załącznik Nr 5- Oświadczenie


Ogłoszenie o naborze nr 7859 z dnia 26 stycznia 2017 r.

informacja o wyniku naboru


Ogłoszenie o naborze - księgowy z dnia 24-11-2016

Informacja o wyniku naboru.


Ogłoszenie o naborze do wykonywania czynności w ramach umowy -zlecenia na rok 2017

wniosek- Zał. nr 1

oświadczenie zleceniobiorcy -zał.Nr 2

oświadczenie o niezatrudnieniu- Zał. Nr 3

oświadczenie - Zał. Nr 4

oświadczenie -Zał. Nr 5


Ogłoszenie o naborze - księgowy z dnia 25-10-2016 r.

Informacja o wyniku naboru.


Ogłoszenie o naborze z dn. 08.10.2016 zastępstwo.

Informacja o wyniku naboru.


Ogłoszenie o naborze z dnia_15.09.2016_zastępstwo.

Informacja o wyniku naboru


Ogłoszenie o naborze do wykonywania czynności w ramach umowy -zlecenia na rok 2016

 1. ogłoszenie o naborze

 2. wniosek- Zał. Nr 1

 3. oświadczenie zleceniobiorcy-Zał. Nr 2

 4. oświadczenie o niezatrudnieniu- Zał. Nr 3

 5. oświadczenie –Zał. Nr 4

 6. oświadczenie – Zał. Nr 5

 

 


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 170218
Data ukazania się ogłoszenia: 10-06-2015
Na stanowisko: inspektor weterynaryjny
Nazwa urzędu: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Adres urzędu: Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Krucza 6
22-600 Tomaszów Lubelski

Status: Nabor zakonczony

Wyniki naboru:
1) Data publikacji wyniku: 29-06-2015
Agata Smyk, Łaszczów

Ogłoszenie o naborze 10-06-2015 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw pasz i utylizacji
 • w Zespole do spraw Pasz i Utylizacji
 •  
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 •  
 •  

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Krucza 6
  22-600 Tomaszów Lubelski

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tomaszów Lubelski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli związanych z bezpieczeństwem pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • pobieranie próbek do badań oraz prowadzenie postępowania administracyjnego,
 • prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów w części dotyczącej pasz i utylizacji,
 • prowadzenie dokumentacji z wykonanych zadań oraz sprawozdawczości w odniesieniu do pasz i utylizacji,
 • wystawianie świadectw zdrowia przy wywozie pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 •  
 • - praca terenowo - biurowa,
  - kontakt z materiałem zakaźnym,
  - krajowe wyjazdy służbowe.
 •  
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 •  
 • - narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe,
  - bariery architektoniczne - budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • znajomość przepisów weterynaryjnych.

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu,
 • kopia prawa jazdy.

Termin składania dokumentów:

 • 22-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Krucza 6
  22-600 Tomaszów Lubelski

Inne informacje:

 • - Za datę wpływu dokumentów przyjmuje się datę złożenia dokumentów w siedzibie Urzędu lub datę stempla pocztowego.Oferty nadane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  - Kandydatka/kandydat zakwalifikowani do etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  - Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 664 22 01.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 


2. Oferta pracy - ogłoszenie o naborze 03-12-2013

- Informacja o wyniku naboru

1.Oferta pracy - ogłoszenie o naborze 01-03-2012

-Informacja o wyniku naboru

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:16175
Treść wprowadził(a): Pilchoń Andrzej, 2019-02-13 06:08:42
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-02-13 06:07:16