Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim

Deklaracja dostępności.

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://piwtomaszowlub.mojbip.pl/

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2009-07-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne

Wyłączenia:

  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

– powiększanie czcionki

– ustawienie wysokiego kontrastu


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest Pan Andrzej Pilchoń, adres poczty elektronicznej tomaszowlub.piw@wetgiw.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 664 22 01. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności informacji.

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Krucza 6, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne od ulicy Krucza i wejście ewakuacyjne z tyłu budynku.

Do obu wejść prowadzą schody z metalową balustradą, bez podjazdu dla wózków.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących.

Toalety nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Do końca 2020 roku strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej zostanie w pełni dostosowany do wymagań prawnych.

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:155
Treść wprowadził(a): Pilchoń Andrzej, 2020-05-13 06:09:07
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-05-13 06:08:44